Algemene & Voorwaarden

Artikel 1. Algemene definities


1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Excellent Floors:, gevestigd te Waddinxveen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder KvK 84619821

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Excellent Floors Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie Excellent Floors een Overeenkomst aangaat of met wie Excellent Floors in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

c. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door Excellent Floor stoepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en Diensten door Excellent Floors gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor Excellent Floors niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht Excellent Floors voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;

d. Producten: alle Excellent Floors zelfklevende kunststof vloeren. Uitgesloten zijn producten van andere fabrikanten;

e. Diensten: alle werkzaamheden die Excellent Floors voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;

f. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.


Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Excellent Floors van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Excellent Floors en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Excellent Floors uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten


3.1 Alle aanbiedingen van Excellent Floors zijn vrijblijvend en Excellent Floors behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Excellent Floors een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door Excellent Floors uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Excellent Floors de Order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Excellent Floors op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Excellent Floors daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Excellent Floors geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Excellent Floors aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Excellent Floors aanbod.

3.3 Alle opgaven van Excellent Floors van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar Excellent Floors kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Excellent Floors of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.


Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen


4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Excellent Floors.

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.


Artikel 5. Prijzen


5.1 Alle prijzen van Excellent Floors zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Excellent Floors brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

5.2 Alhoewel Excellent Floors steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Excellent Floors van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Excellent Floors doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Excellent Floors geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5.4 Indien de Opdrachtgever’s afleveringsadres gevestigd is buiten de zone waarin onze leverancier standaard kosten voor rekent, is Excellent Floors gerechtigd de verzendkosten met een vast bedrag te verhogen. De Opdrachtgever zal van dergelijk geval voor levering op de hoogte worden gesteld en de extra kosten zullen hem worden voorgelegd. Buiten de zone vallen de Waddeneilanden en alle landen exclusief Nederland.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Excellent Floors voor alle kosten en schade die voor Excellent Floors mochten voortvloeien uit het feit:

a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of;

b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Excellent Floors en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.


Artikel 6. Betaling


6.1 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder rembours plaats.

6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Excellent Floors, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.3 In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

6.4 Indien Excellent Floors, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6.5 Indien de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Handyfloor gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met rente op basis van 1,5% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging van het verschuldigde bedrag met incasso-, gerechts- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, dit alles tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75, één en ander exclusief BTW.


Artikel 7. Afleveringstermijn


7.1 De door Excellent Floors opgegeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Excellent Floors geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Excellent Floors verstrekte gegevens. Excellent Floors zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.

7.2 Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.

7.3 Indien Excellent Floors voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van Excellent Floors.

7.4 Levering door Excellent Floors vindt tenminste plaats binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Excellent Floors anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Excellent Floors. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

7.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de Opdrachtgever gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Excellent Floors het in artikel 7.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de Opdrachtgever teruggestort.


Artikel 8. Aflevering en risico


8.1 De (af)levering van de Producten, inclusief de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden onder de gebruikelijke rembourscondities.

8.2 Indien is overeengekomen dat (af)levering niet onder rembours plaatsvindt, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten ter ontvangst worden aangeboden aan Opdrachtgever. Excellent Floors zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen.

8.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

8.4 Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Excellent Floors is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom verschuldigd.


Artikel 9. Overmacht


9.1 Indien Excellent Floors door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Onder overmacht van Excellent Floors wordt verstaan elke van de wil van Excellent Floors onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Excellent Floors kan worden verlangd.

9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Excellent Floors verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Excellent Floors op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Excellent Floors in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Excellent Floors eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Excellent Floors te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Excellent Floors daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Excellent Floors.

10.5 Indien en zolang Excellent Floors eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Excellent Floors onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Excellent Floors op Excellent Floors eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Excellent Floors eigenaar is, zich bevinden.

10.6 Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Excellent Floors.


Artikel 11. Intellectuele eigendom


11.1 Excellent Floorsverklaart dat, voorzover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Excellent Floors kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.2 Indien Excellent Floors Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Excellent Floors afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Excellent Floors terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.3 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Excellent Floors met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.


Artikel 12. Inspectie en reclame


12.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk danwel telefonisch aan Excellent Floors worden meegedeeld.

12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.

12.3 Opdrachtgever zal alle door Excellent Floors voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Excellent Floors in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

12.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Excellent Floors geen controle op de reclame kan plaatsvinden.

12.5 Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Excellent Floors daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico, tenzij het product direct na aanschaf defect is (DOA) of het product door ons verkeerd geleverd is.

12.6 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12.7 Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Excellent Floors zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Excellent Floors niet is nagekomen.

12.8 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Excellent Floors voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.Artikel 13. Garantie


13.1 Wat valt er onder de garantie

13.1.1 Excellent Floors verzekert de klant van een kwalitatief hoogstaand product en garandeert de klant dat de producten van Excellent Floors vrij zijn van materiaal- en productiefouten.

13.1.2 De garantie geldt op materiaal- en productiefouten en op abnormale slijtage bij particulier gebruik. Gebruik in professionele ruimten is van de garantie uitgesloten. De garantie dekt alleen de vervanging van de beschadigde producten. Van garantie zijn uitgesloten de plaatsings- of verwijderingskosten. De vervanging zal gebeuren door gelijkwaardige producten, zover beschikbaar op het ogenblik van vervanging. Hierbij dient u rekening te houden dat wanneer het product niet meer beschikbaar is, kleur en afmetingen van het vervangend product kunnen afwijken. Zie 13.3, 13.4 en 13.5 wat er niet onder garantie valt.

13.1.3 Bij een geschil voortvloeiend uit deze garantie kan elk van de partijen een beroep doen op een onafhankelijke deskundige welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten van dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt toegepast dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen beide partijen.

13.1.4 Als u gebruik wilt maken van de garantie moet u uw factuur kunnen tonen als bewijs van aankoop.

13.2 Wat valt niet onder de garantie: voor het leggen

13.2.1 Minieme variaties in kleur, vorm of textuur tussen stalen en illustraties in brochures en de vloerbedekking zelf.

13.2.2 Schade veroorzaakt tijdens het vervoer dat niet werd gemeld op het moment van levering.

13.2.3 Schade die veroorzaakt is voorafgaand aan de plaatsing.

13.2.4 Arbeidskosten voor de reparatie of vervanging van materiaal met fouten die zichtbaar waren vóór plaatsing.

13.3 Wat valt niet onder de garantie: tijdens het leggen

13.3.1 Schade aan vloeren die buitenshuis geplaatst zijn.

13.3.2 Schade door foutieve plaatsing: materiaal dat niet werd geplaatst volgens de plaatsing- en onderhoudsinstructies van Excellent Floors, problemen veroorzaakt door het gebruik van niet aanbevolen lijmen of ondervloer en onjuiste of onvolledig voorbereiding van de dekvloer. De plaatsingsinstructies staan op de achterkant van de kartonnen verpakking of op/in elk individuele verpakking van de accessoires. Als u de instructies niet vindt, dient u ze aan te vragen bij Excellent Floors. De klant/installateur dient dit te kunnen aantonen. Als de eindgebruiker de plaatsing niet zelf heeft uitgevoerd, dient de verkoper/installateur de eindgebruiker een exemplaar van de plaatsing- en onderhoudsinstructies te geven.

13.4 Wat valt niet onder de garantie: na het leggen

13.4.1 Schade aan vloeren die intensiever gebruikt worden dan bedoeld is. Bij elk product wordt de EC-gebruikscategorie (ISO 10874) of gebruiksclassificatie (EN 685 - EN 649) vermeld. Voor alle collecties geldt categorie 23. Dat betekent dat de vloeren geschikt voor intensief huishoudelijk gebruik. Daarnaast zijn alle vloeren geschikt voor licht commercieel gebruik, een aantal vloeren zijn geschikt voor normaal commercieel gebruik (32) en de vloeren uit de Superior-collectie zijn zelfs geschikt voor intensief commercieel gebruik (33).

13.4.2 Schade veroorzaakt door het schuiven van meubilair dat niet voorzien is van kunststof meubel-doppen of vloer-beschermers. Dit geldt ook voor meubilair met wieltjes. Let op: vilt als vloer-beschermer valt niet onder de garantie. Wanneer vilt nat wordt, neemt het zand en stof op met als gevolg krassen op de vloer.

13.4.3 Schade te wijten aan gebruik van chemicaliën, corroderende stoffen, verf, kleurstoffen, meststoffen of een overdreven gebruik van sterke schoonmaakmiddelen.

13.4.4 Een foutief onderhoud dat leidt tot glansverlies of een dof, wazig laagje op het vloeroppervlak.

13.4.5 Schade veroorzaakt door stoomreinigers.

13.4.6 Vervaging of verkleuring door direct zonlicht.

13.4.7 Verkleuring veroorzaakt door rubberen kussens, rubberen wieltjes, rubberen rollers, autobanden, enz.

13.4.8 Verkleuring veroorzaakt door het gebruik van vloermatten en tapijten met een ondervloer in latex of rubber. Opgelet: sommige tapijten met een synthetische ondervloer bevatten latex die uw vloer kan verkleuren en vlekken kan achterlaten.

13.4.9 Schade veroorzaakt door verbouwing of bouwactiviteiten.

13.4.10 Schade of diepe sporen, in toepassingen, veroorzaakt door bewegende toestellen of zware belasting zonder vloerbescherming. Bescherm de vloer altijd met platen van Multiplex of houtvezelplaten wanneer u zware voorwerpen verplaatst. Ook bij het gebruik van steekwagens, karretjes of zware voorwerpen met wieltjes of rollers.

13.4.11 Schade te wijten aan vocht in de onderliggende dekvloer of schade te wijten aan geurproblemen of schimmel onder de vloer.

13.4.12 Schade veroorzaakt door blootstelling aan extreme temperaturen. Excellent Floors vloeren zijn niet geschikt voor plaatsing in gebieden die zijn blootgesteld aan regelmatige en extreme temperatuurvariaties of in gebieden die kampen met sterke temperatuurschommelingen, bijv. koude nachttemperaturen en hoge dagtemperaturen met direct zonlicht, zoals in veranda’s zonder temperatuurregeling of elektrische vloerverwarming of vloerverwarming op basis van warm water waarbij de werktemperatuur hoger is ingesteld dan 30°C en waarbij het opstartprotocol niet is gehanteerd. Let op: de werktemperatuur is niet altijd gelijk aan de temperatuur die aangegeven wordt op de thermostaat. Temperatuurschommelingen dienen tussen de 6°C en 30°C te blijven.

13.4.13 Schade veroorzaakt door lekkages

13.4.14 Schade te wijten aan ongelukken, misbruik of een ongepast gebruik. Ongelukken, misbruik en een ongepast gebruik worden gedefinieerd als, maar zijn niet beperkt tot schade veroorzaakt door: sneden, de druk van zware en scherpe voorwerpen, dunne hakken of naaldhakken, noppen, schade door huisdieren (zoals kauwen, graven, krabben).

13.4.15 Schade te wijten aan achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij uitblijven van schoonmaak.

13.5 Duur van de garantie

13.5.1 Onze producenten van onze PVC vloeren garanderen dat de producten van Excellent Floors vrij zijn van materiaal- en productiefouten. Bij particulier gebruik is de duur van de garantie afhankelijk van de slijtlaag - ook wel toplaag genoemd - van de door u gekozen vloer. Bij een toplaag tot 0,3 mm heeft u 10 jaar garantie. Bij een toplaag tussen 0,3 mm en 0,5 mm geldt een periode van 12 jaar. Bij een toplaag van 0,5 of 0,55 geldt een garantie van 15 jaar.

13.5.2 De duur van de garantieperiodes bij commercieel gebruik kan bij de fabrikanten onderling verschillen. Deze kunt u te allen tijde nagaan bij de verkoper van uw vloer. De minimale duur van de garantieperiode is vanaf de leverdatum 5 jaar.

13.5.3 De garantieperiode vangt aan op de leverdatum.

13.6 Afschrijving

13.6.1 We houden rekening met de veroudering van het product. Vanaf de leverdatum passen we elk jaar een afschrijving toe, tot aan een nul-waarde aan het einde van de garantieperiode.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring


14.1 Excellent Floors is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.

14.2 De aansprakelijkheid van Excellent Floors jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is Excellent Floors aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Handyfloor of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover Excellent Floors aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Excellent Floors of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Excellent Floors vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, terzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.5 Excellent Floors is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.


Artikel 15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever


15.1 Opdrachtgever zal aan Excellent Floors alle voor de uitvoering van Excellent Floors werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.


Artikel 16. Ontbinding


16.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Excellent Floors Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval Excellent Floors zonder ingebrekestelling gerechtigd is: a. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd Excellent Floors andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Excellent Floors tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Excellent Floors gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Handyfloor’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Excellent Floors tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Excellent Floors op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Excellent Floors gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Excellent Floors en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Excellent Floors in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16.4 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Excellent Floors enige Overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.


Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen


17.1 Het is Excellent Floors toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Excellent Floors worden overgedragen, dient Excellent Floors Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Excellent Floors is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Excellent Floors.


Artikel 18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten


18.1 Indien Excellent Floors op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Excellent Floors niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.


Artikel 19. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter


19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Excellent Floors en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.

19.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.